Jak vzniká spoluvlastnický podíl?

Podstata spoluvlastnického práva je stejná jako podstata práva vlastnického. Občanský zákoník rozlišuje jen mezi podílovým spoluvlastnictvím a společným jměním manželů. Jak takový spoluvlastnický podíl vzniká? Uvedeme si ty nejčastější okolnosti.

Co je podílové spoluvlastnictví?

Nejdříve si vysvětlíme, co je to vlastně podílové spoluvlastnictví. Označujeme tak stav, kdy jedna a táž nerozdělená věc patří současně více osobám. Pokud věc patří jednomu subjektu, který je složen z více osob (např. družstvo nebo obchodní společnost), tak se o spoluvlastnictví nejedná.

Způsoby nabytí vlastnictví

Jak už jsme zmínili v úvodu, podílové spoluvlastnictví ve své podstatě vzniká stejným způsobem jako vlastnické právo. Občanský zákoník stanoví, že vlastnictví lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností, které jsou stanoveny zákonem. V úvahu tedy přichází nabytí na základě smlouvy či jiné právní skutečnosti i nabytí na základě soudního rozhodnutí. Vyloučit nelze ani nabytí spoluvlastnictví náhodnou událostí (např. smísením).

Jak jsme si uvedli v článku: Spoluvlastnictví nemovitosti aneb jeden dům má více majitelů, dělíme spoluvlastnictví na bezpodílové, což představuje společné jmění manželů, které vzniká manželstvím (každý spoluvlastník je v takovém případě vlastníkem celé věci), a na podílové, kdy má každý spoluvlastník z domu jen určitý podíl. Podílové spoluvlastnictví vzniká jak originárním neboli původním způsobem (tj. např. řádným vydržením), tak derivativním neboli odvozeným (např. děděním).

Vznik podílového spoluvlastnictví na základě smlouvy

Typickým derivativním způsobem vzniku podílového spoluvlastnictví je smlouva. Existují pouze dva způsoby, jak může být podílové spoluvlastnictví založeno smlouvou. Buď nabývá několik osob do podílového spoluvlastnictví věc, která dosud v podílovém spoluvlastnictví nebyla, nebo se nepřevádí celá věc, ale pouze podíl k věci, která opět zatím nebyla v podílovém spoluvlastnictví.

Vznik spoluvlastnictví na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci se týká například dědického řízení. Podílové spoluvlastnictví může vzniknout smrtí zůstavitele. Pokud byl výlučným vlastníkem nějaké věci a zároveň měl více než jednoho (způsobilého) dědice, tak jeho smrtí vzniká dědické právo.

 TIP: Musíte při prodeji nemovitosti z dědictví platit dědickou daň? V článku: Dědická daň: Prodej nemovitosti z dědictví, vám prozradíme, jak na to.

V případě vzniku podílového spoluvlastnictví v rámci dědění či jiné skutečnosti, kterou nemohli spoluvlastníci ovlivnit, existuje mezi spoluvlastníky předkupní právo. Podrobně se o všem dočtete v novém občanském zákoníku, ale lehkou četbu v tom nehledejte.

V každém případě – ať už kupujete bydlení do podílového vlastnictví, anebo stojíte naopak na straně prodávajícího, musíte si ohlídat řadu detailů.

Pokud se chcete vyhnout rizikům, je vhodné využít služby realitního makléře, který může díky svým zkušenostem eliminovat potenciální problémy a bezesporu vám ušetří čas. A nebo můžete prodej vašeho spoluvlastnického podílu svěřit do péče odborníkům. V MI Estate od vás vykoupíme spoluvlastnický podíl okamžitě a za férovou cenu.