Jaká jsou práva a povinnosti spoluvlastníků?

Způsob hospodaření se společnou věcí, tzn. i nemovitostí, která patří do podílového spoluvlastnictví více vlastníků, upravuje Občanský zákoník. Jste spoluvlastníkem a už jím nechcete být? Rádi byste společnou nemovitost rozdělili? Jaká jsou práva minoritních a majoritních spoluvlastníků? Zajímáte se, jak na dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví? Pak jsou následující řádky pro vás.

Znáte princip majorizace?

Princip majorizace je jedním z nejdůležitějších principů podílového spoluvlastnictví, který zpřehledňuje hospodaření se stejnou věcí. Velikost podílu je tím, co určuje práva a povinnosti a míru účasti na jejich plnění, které z vlastnictví plynou. Při hospodaření se společnou věcí není nutné, aby strany dosáhly dohody, rozhodující je většina počítaná z podílu, nikoliv počet spoluvlastníků.

Tip -> Jak vzniká spoluvlastnický podíl?

Z principu věci je logické, že při rozhodování o společné věci upřednostňují spoluvlastníci dohodu, jenže ta může být mnohdy nemožná. Zejména za předpokladu existence velkého počtu podílových spoluvlastníků není dosažení společné vůle tak snadno realizovatelné.

Jaký je princip společných práv spoluvlastníků?

Jedná se o právní jednání, které se vztahuje ke správě společné věci. Tu nemůže bez souhlasu všech spoluvlastníků uskutečňovat ani většinový spoluvlastník. Klasickým společným právem je prodej společné věci – prodává-li jeden ze spoluvlastníků společnou věc, zasahuje tím do práv všech ostatních.

Nezapomínejme na ochranu minoritních spoluvlastníků

Ochranu menšinových spoluvlastníků poskytuje stát prostřednictvím ustanovení Občanského zákoníku. Pokud jde o důležitou změnu společné věci, mohou se přehlasovaní spoluvlastníci obrátit na soudní instituci.

Za důležitou změnu soud považuje takovou, která má za následek změnu její podstaty nebo funkce (např. zásadní rekonstrukce nebo jiné změny nemovitostí). Nesmí se však jednat o změnu vyžadující jednomyslný souhlas všech spoluvlastníků, to by už nebylo hospodaření.

Kdy se nejvíce projevují vztahy mezi spoluvlastníky?

Vztah mezi jedním spoluvlastníkem a ostatními spoluvlastníky se nejčastěji projevuje při disponování se spoluvlastnickým podílem. To se nepovažuje za hospodaření se společnou věcí, a proto není zapotřebí přijetí rozhodnutí nadpoloviční většiny spoluvlastníků.

Rozhodující je vůle spoluvlastníka, který podíl vlastní. Například převod podílu představuje podstatný zásah do spoluvlastnického vztahu, přesto není k převodu potřeba souhlasu ostatních spoluvlastníků.

Tip -> Vykoupíme váš spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Poradíme si i se složitými případy

Bez problému odkoupíme také spoluvlastnický podíl na nemovitosti zatížené právními vadami, jako jsou věcná břemena, zástavní práva, dlouhotrvající dědické spory apod.

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Jako základní způsob likvidace spoluvlastnického vztahu se preferuje dohoda o vypořádání spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví se ruší dohodou mezi všemi spoluvlastníky, která musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. U takto zásadní záležitosti se vyžaduje bezpodmínečný souhlas všech podílových spoluvlastníků.

Fáze likvidace majetkového společenství

Pomalu se dostáváme k fázi, kterou označujeme jako likvidaci majetkového společenství. Jedná se o zrušení a vypořádání. Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví může být vykonána rozdělením společné věci, nebo vypořádáním ve veřejné dražbě, kdy je výtěžek rozdělen a vlastnická práva jsou převedena jednomu či více spoluvlastníků, přičemž ostatní jsou vyplacení.

V dohodě o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví musí všichni spoluvlastníci prohlásit, že se ruší jejich spoluvlastnictví k určité věci. Dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Spoluvlastníci můžou dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví uzavřít kdykoliv za trvání jejich spoluvlastnického vztahu.

Vyplacení podílu na nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru

Jako spoluvlastník, který by rád podíl jiného spoluvlastníka (ať už majoritního či minoritního) koupil, potřebujete peníze na vypořádání tohoto podílu. Určitě vás v takovém případě potěší, že všechny hypoteční banky vám možnost financování po splnění několika základních podmínek poskytnou.

Při rozhodování jsou samozřejmě brány v potaz příjmy žadatelů, banka dále zkoumá vhodnost zástavy (nemovitosti) a v neposlední řadě musíte prokázat účelovost. Vyplacení vlastnického podílu na nemovitosti je standardním účelem úvěru.

Tip -> Pokud se spoluvlastnický podíl chystáte koupit, určitě vám přijde vhod náš článek Spoluvlastnický podíl: důvody, proč jej koupit v dražbě.