1/2 objektu k rekreaci a pozemků v k.ú. Vendolí, okres Svitavy, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č.
st. 393 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 57, způsob využití: stavba pro rodinnou
rekreaci, pozemek parc. č.4325 - druh pozemku: trvalý travní porost a pozemek parc. č. 4330 - druh
pozemku: trvalý travní porost v kat. území Vendolí, obec Vendolí.
Minimální kupní cena: 207 000,-Kč Odhadní cena: 350 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 19.06.2023 11:00
Dražba bude končit 19.06.2023 12:00